PROGRAM

Program wyborczy

KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW
na lata 2018-2023

Razem możemy więcej

 

 

Najważniejsi są mieszkańcy

 

 • otwarcie na pomysły mieszkańców:
 1. Stworzenie sprzyjających warunków ze strony organów gminy do zgłaszania pomysłów przez mieszkańców,
 2. Premiowanie pomysłów ocenianych przez mieszkańców za najlepsze,
 3. Otwarcie łamów Przeglądu Nekielskiego na zgłaszanie i prezentowanie pomysłów mieszkańców,
 4. Dialog z mieszkańcami w ramach bezpośrednich spotkań i debat,
 5. Stałe konsultacje z mieszkańcami przy podejmowaniu decyzji planistycznych i inwestycji drogowych oraz konsultacje jednorazowe, dotyczące ważnych dla mieszkańców spraw,
 6. Rola radnych miejskich i sołtysów jako pośredników w przekazywaniu pomysłów mieszkańców,
 7. Zachęcanie mieszkańców do czynnego udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej Gminy Nekla,
 8. Powołanie gminnej rady młodzieży, gminnej rady seniorów oraz gminnej rady pożytku publicznego.

 

 • systematyczne badanie potrzeb mieszkańców:
 1. Określenie najważniejszych obszarów do badania potrzeb mieszkańców (np. dotyczących zadowolenia z usług publicznych, zdrowia, edukacji, sportu, kultury, pomocy społecznej, planowania przestrzennego, obsługi mieszkańców, ochrony środowiska, bezpieczeństwa itp.),
 2. Określenie form komunikacji w badaniu potrzeb mieszkańców (np. forum internetowe, media społecznościowe, Przegląd Nekielski, badania ankietowe itp.),
 3. Opracowanie wyników badań i sformułowanie wniosków z nich wynikających w zakresie potrzeb mieszkańców.

 

 • przyjazny urząd – poprawa jakości obsługi mieszkańców:
 1. Systemowe działania na rzecz zwiększania kompetencji urzędników,
 2. Wprowadzenie partnerskiego traktowania petentów w urzędzie,
 3. Wprowadzenie zasady jednych drzwi: wyczerpujące informowanie klienta o sposobie załatwienia sprawy,
 4. Pełne stosowanie zasady pisemności w załatwianiu spraw,
 5. Ułatwienie przekazu informacji publicznej dla przeciętnego mieszkańca,
 6. Zwiększenie efektywności i terminowości załatwienia spraw,
 7. Podkreślenie służebnej roli urzędu wobec mieszkańców.

 

 • budżet obywatelski, inicjatywa lokalna i kontynuacja funduszy sołeckich:
 1. Akcja informacyjna i aktywizowanie mieszkańców gminy w zakresie budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej i funduszu sołeckiego o charakterze edukacyjnym,
 2. Poznanie potrzeb mieszkańców możliwych do uwzględnienia w budżecie obywatelskim, inicjatywie lokalnej i funduszu sołeckim poprzez różnorodne aktywne formy konsultacji społecznych (kawiarenki obywatelskie, spacery konsultacyjne, ankiety terenowe),
 3. Przygotowanie projektu uchwały o budżecie obywatelskim o wys. min 0,5% budżetu gminy – powiązanie powiatowego i gminnego budżetu obywatelskiego
 4. Opracowanie i przyjęcie uchwały regulującej tryb i kryteria oceny wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej.

 

 • szerzenie wiedzy na temat praw mieszkańców:
 1. Informacje na stronie internetowej gminy,
 2. Cykl artykułów w Przeglądzie Nekielskim,
 3. Zaangażowanie w akcję edukacyjną nauczycieli, młodzieży, organizacji pozarządowych,
 4. Lekcje w szkołach,
 5. Warsztaty prowadzone przez specjalistów,
 6. Akcje ulotkowe.

 

 • powołanie rad młodzieży, seniorów, pożytku publicznego:
 1. Podjęcie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza wśród młodzieży,
 2. Zorganizowanie spotkania z dyrektorami i nauczycielami szkół w celu dobrego przygotowania zasad powołania Młodzieżowej Rady Gminy, wypracowania metod jej pracy oraz przeprowadzenia w szkołach wyborów do rady,
 3. Zorganizowanie szkolenia dla członków młodzieżowej rady,
 4. Zorganizowanie pracy Młodzieżowej Rady Gminy,
 5. Wsparcie Młodzieżowej Rady Gminy przez nauczyciela i dorosłego animatora,
 6. Określenie zasad współpracy Młodzieżowej Rady Gminy z Radą Gminy,
 7. Przekonanie organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze lub działające na rzecz seniorów a także osoby starsze zamieszkujące gminę do przygotowania i złożenia wniosku o utworzenie rady seniorów,
 8. Powołanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego, zrzeszającej przedstawicieli wszystkich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy.

 

Efektywna Nekla

 

 • nowa strategia rozwoju gminy:
 1. Wielopoziomowe działania mające na celu przygotowanie do opracowania strategii rozwoju gminy 2021 +,
 2. Opracowanie strategii rozwoju gminy na miarę XXI wieku, uwzględniającej dynamikę zmian ekonomicznych, społecznych, ekologicznych i kulturalnych.

 

 • przemyślana i aktywna polityka przestrzenna:
 1. Plany miejscowe zaspokajające potrzeby mieszkańców na oczekiwanym przez nich poziomie, gwarantujące bezpieczeństwo mieszkańcom  i inwestorom,
 2. Rozwiązania planistyczne akceptowalne przez wszystkich interesariuszy,
 3. Równe traktowanie wnioskodawców przez urząd,
 4. Uregulowanie stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu Gminy Nekla, a nie stanowiących jej własności,
 5. Wdrażanie idei konkursów na koncepcje planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. Opracowanie koncepcji wyznaczenia nowej strefy inwestycyjnej  w południowej części gminy (Mystki, Racławki – tereny najbliższe aktywnej strefy inwestycyjnej w Białężycach).

 

 • podniesienie skuteczności gminy w pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych:
 1. Powołanie zadaniowych zespołów osób, których kompetencje się uzupełniają,
 2. Możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami,
 3. Podnoszenie kompetencji zespołu jako ważny element sukcesu,
 4. Pełne zaangażowanie w działanie,
 5. System motywacyjny dla pracowników, premiujący działania na rzecz pozyskiwania środków.

 

 • rewitalizacja historycznego centrum Nekli:
 1. Określenie zakresu rewitalizacji w kontekście historii miasta,
 2. Przygotowanie podstaw do programu rewitalizacji poprzez konsultacje  z mieszkańcami,
 3. Opracowanie programu rewitalizacji historycznego centrum Nekli.

 

 • modernizacja gminnych szkół

 

 • zagospodarowanie otoczenia dworca kolejowego we współpracy z PKP:
 1. Podjęcie szerokiej współpracy z PKP,
 2. Opracowanie zasad wspólnego zagospodarowania terenu przydworcowego,
 3. Zagospodarowanie terenu poprzez drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca parkingowe,
 4. Reorientacja działań na rozwój obszaru dworca w kontekście koncepcji kolei metropolitalnej.

 

 • poprawa stanu infrastruktury drogowej i rozbudowa sieci kanalizacyjnej:
 1. Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Gminy i w miarę możliwości budżetowych:
 • modernizacja istniejących dróg,
 • remonty i budowa nowych dróg zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
 • sukcesywna budowa ciągów pieszo-jezdnych i chodników w miarę potrzeb oraz możliwości budżetowych,
 • rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań,
 1. Opracowanie zasad sprawiedliwego podziału inwestycyjnych środków finansowych pomiędzy miastem i terenami wiejskimi.

 

 

Nekielska przedsiębiorczość

 

 • aktywna promocja walorów gminy Nekla:
 1. Stworzenie filmu promującego gminę Nekla w mediach,
 2. Organizacja spotkań z władzami i mieszkańcami innych gmin,
 3. Nawiązanie międzynarodowych kontaktów gminy,
 4. Podjęcie wspólnych działań z komórkami marketingowymi powiatu i województwa,
 5. Promocja idei lokalnych gospodarstw agroturystycznych, usług hotelarskich i innych ukierunkowanych na rekreację.

 

 • promocja lokalnej przedsiębiorczości:
 1. Opracowanie aktywnego katalogu wyrobów lokalnych i usług,
 2. Aktywny udział w targach i wystawach branżowych,
 3. Promocja lokalnych wyrobów spożywczych,
 4. Rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia – popularyzacja programu ogólnokrajowego Plan dla wsi – od stycznia 2019,
 5. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie promowania lokalnych przedsiębiorców.

 

 • rolniczy portal informacyjny:
 1. Popularyzacja portalu,
 2. Poszerzanie kanałów komunikacji i monitorowanie ich skuteczności,
 3. Promowanie edukacji w zakresie rolnictwa.

 

 • propagowanie inwestycji bezpiecznych i innowacyjnych:
 1. Spotkania edukacyjne na temat inwestycji potencjalnie lub zawsze znacząco oddziałujących na środowisko,
 2. Opracowanie zapisów promujących inwestycje przyjazne otoczeniu.

 

 • aktywne poszukiwanie i wspieranie inwestorów:
 1. Weryfikacja planów w zakresie terenów pod aktywizację gospodarczą,
 2. Profesjonalne przygotowanie oferty dla inwestorów,
 3. Utworzenie komórki odpowiedzialnej w urzędzie za obsługę inwestorów lub wpisanie tych czynności w dotychczasową strukturę urzędu,
 4. Współpraca z gminami ościennymi oraz w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w zakresie pozyskiwania inwestorów.

 

 • usprawnianie obsługi przedsiębiorców:
 1. Aktywne wsparcie dla przedsiębiorców,
 2. Informowanie mieszkańców o planowanych inwestycjach w przystępny sposób,
 3. Bezpieczeństwo inwestycji przez aktywne konsultacje,
 4. Informowanie różnych grup interesów przy wykorzystaniu wsparcia radnych i sołtysów.

 

 

Gmina Nekla dobrym miejscem do życia

 

 • zespół parkowo-dworski – centrum aktywności i wypoczynku mieszkańców:
 1. Przygotowanie koncepcji zagospodarowania zespołu parkowo-dworskiego jako gminnego centrum administracji, edukacji, kultury i rekreacji:
 •  funkcja administracyjna: Urząd Miasta i Gminy, sala ślubów,
 •  funkcja edukacyjna: biblioteka, sala historyczna, ścieżki przyrodnicze,
 • funkcja kulturalna: sala wystawowa, sala widowiskowa, salka kinowa  („kino za rogiem”),
 • funkcja rekreacyjna : np. ścieżki spacerowe, siłownie zewnętrzne, tężnia,
 • mała gastronomia,
 • wykorzystanie parku jako ważnego zasobu edukacyjno- rekreacyjnego.
 1. Uregulowanie stanu prawnego budynku mieszkalnego – wielorodzinnego posadowionego w miejsce rozebranego zabytkowego Domu Ogrodnika.

 

 • integracja mieszkańców gminy:
 1. Podejmowanie działań integrujących społeczność gminną poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej, kultywowanie tradycji, kultury,
 2. Nekielski Ośrodek Kultury jako miejsce służące wszystkim mieszkańcom do bezpośredniej wymiany informacji, pomysłów i realizacji wspólnych projektów,
 3. Integracja mieszkańców poprzez inicjatywę lokalną,
 4. Propagowanie idei samoorganizacji wokół takich obszarów jak: najbliższe otoczenie, tradycja, ochrona dóbr kultury, wolontariat, ochrona zwierząt  i przyrody,
 5. Stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży,
 6. Działania na rzecz włączenia mieszkańców wsi w korzystanie z oferty Nekielskiego Ośrodka Kultury przez organizację działań terenowych i mobilnych (np. „Biblioteka na kółkach”).

 

 • dbanie o ochronę środowiska:
 1. Inwentaryzacja drzewostanu w zespole parkowo-dworskim,
 2. Współpraca z Nadleśnictwem Czerniejewo w zakresie promowania walorów rekreacyjnych gminy na obszarach leśnych,
 3. Wsparcie dla ekoturystyki i agroturystyki,
 4. Wsparcie rozwoju gospodarstw ekologicznych,
 5. Aktywna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 6. Wprowadzenie do oferty Nekielskiego Ośrodka Kultury działań w zakresie wiedzy o przyrodzie.

 

 • popularyzacja ogólnokrajowego programu „Czyste Powietrze”:
 1. Aktywne działania informacyjne,
 2. Wsparcie merytoryczne dla mieszkańców,
 3. Działania edukacyjne związane z dbałością o jakość powietrza.

 

 • propagowanie odnawialnych źródeł energii:
 1. Organizacja spotkań informacyjnych na temat dofinansowania budowy odnawialnych źródeł energii,
 2. Wykorzystanie radnych i sołtysów w promowaniu wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.

 

 • opracowanie systemu ścieżek rowerowych:
 1. Opracowanie kompleksowego gminnego systemu ścieżek rowerowych i sukcesywna jego realizacja,
 2. Stworzenie turystycznego rowerowego Szlaku Siedzib Ziemiańskich z ukazaniem historii tych miejsc.

 

 

Nekla przyjazna dla wszystkich

 

 • kompleksowe wsparcie dla osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych:
 1. Utworzenie domu dziennego pobytu,
 2. Rozwijanie nowych form opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 3. Wolontariat i pomoc sąsiedzka w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 4. Wsparcie dla osób stale opiekujących się osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi.

 

 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców:
 1. Spowolnienie ruchu pojazdów na ulicy Dworcowej w Nekli,
 2. Opracowanie koncepcji ograniczenia ruchu transportu ciężkiego przez centrum miasta,
 3. Polepszenie jakości życia mieszkańców przy drodze krajowej nr 92 poprzez zabieganie o montaż ekranów dźwiękochłonnych,
 4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy z wykorzystaniem badań przeprowadzonych przez Policję.

 

 • propagowanie idei wzajemnej pomocy wśród mieszkańców:

Inicjowanie i organizowanie wzajemnej pomocy wśród mieszkańców we  współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 • nowe miejsca do rekreacji dostępne dla wszystkich mieszkańców:
 1. Kąpieliska – przywrócenie i wdrożenie planów z 2007 roku zagospodarowania zbiornika wodnego w Nekielce jako miejsca odpoczynku i aktywności mieszkańców,
 2. Park linowy,
 3. Ścianka wspinaczkowa,

 

 • oferta kulturalna atrakcyjna dla każdego mieszkańca:
 1. Wzbogacenie i zróżnicowanie oferty kulturalnej Nekielskiego Ośrodka Kultury,
 2. Wykorzystanie potencjału tkwiącego w mieszkańcach gminy w organizacji imprez kulturalnych i edukacji w zakresie kultury.

 

 • powrót Nekielskiego Ośrodka Kultury do budynku Wozowni w parku